Privacyverklaring

De Friese Hounen Club hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Friese Hounen Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Friese Hounen Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Friese Hounen Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 •  Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Friese Hounen Club de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Bankgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Voor de verwerking van betalingen voor bestellingen van de website Friese Hounen Club  maken wij gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Gegevens kunnen in die context gedeeld worden tussen de Friese Hounen Club en Mollie.

Jouw persoonsgegevens worden door de Friese Hounen Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Friese Hounen Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 •  Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het uitvoering geven aan de controle op naleving van het verenigingsfokreglement (VFR);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst c.q. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en het verenigingsfokreglement van de Friese Hounen Club

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Friese Hounen Club de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorna(a)m(en)
 • Tussenvoegsel;
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Geboortedatum (alleen bij jeugdleden).

Jouw persoonsgegevens worden door de Friese Hounen Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de Friese Hounen Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de Friese Hounen Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door de Friese Hounen Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan door de Friese Hounen Club georganiseerde evenementen (shows)

Persoonsgegevens van deelnemers worden door de Friese Hounen Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Uitvoering geven aan het evenement;
 • Vermelding van jouw NAW gegevens in een uit te geven catalogus, indien van toepassing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier tot deelname aan het evenement.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Friese Hounen Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum van de deelnemer (in geval van inschrijving voor Junior Handling);
 • Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door de Friese Hounen Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode van het moment van inschrijving tot en met de verwerking van het evenement en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van kampioenschapspunten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Friese Hounen Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Friese Hounen Club van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jouw hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jouw niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Friese Hounen Club

Petra Halbertsma

Hogenbrink 9a

7468 CB  Enter

email: secretaris@friesehounenclub.nl