Uitslagen kampioenschapsclubmatch 3 september 2023

Club Winner Stabijhoun 2023

Manne Sil Dyn Neiste Freon

Club Winner Wetterhoun 2023

Wetterleger’s Hauke Fos

Stabijhounen

Reuen

Jongste puppyklasse:

1. Jannes Tjebbe fan é Grûn Dollers – VB

Jeugdklasse:

1. Baldr of Thrymheim – ZG

2. Bolt Maiko Duchesse de Hedwige – ZG

Open klasse:

1. Mees fan’t Molenaars Hiem – U

2. Luca Durk út it Beantsje Hiem – U

3. Auke – ZG

Fokkersklasse:

1. Manne Sil Dyn Neiste Freon – U

Kampioensklasse:

1. Alwin Jilles van Holwerda Sathe – U

2. Colorful Castle’s Jamie Fraser – ZG

 

Teven

Jongste puppyklasse:

1. Marrondales Hielke – VB

2. Siska Trienthe fan é âlde leane – VB

3. Fenna-Moya van ’t Vaertsen Hoekske – VB

Jeugdklasse:

1. Fenna Fenneke fan Bûten Ût – U

2. Hartsje Mojo fan Dútser Lânsdouwe – U

3. Colorful Castle’s Canon Cheese – U

4. Lyts-Floor Cilla van Holwerda Sathe – U

Marrondales Deauke – ZG

Colorful Castle’s Nikon Nice – ZG

Yfke – G

Open klasse:

1. Bijke-Jyske van Erf ’t Elde – U

2. Pyn Pleun Pien van de moaie Hôvingen – U

3. Silke – U

4. Gaby Bente fan Dútser Lânsdouwe – U

Jitske – U

Frodo – Skadi – Rohandín – ZG

Otte Wieder Fan ‘t Molenaars Hiem – ZG

Fokkersklasse:

1. Jiske fan ‘e Noarder Lingedyk – U

2. Marrondales Diede – U

Kampioensklasse:

1. Okki Harryette fan é âlde leane – U

2. Milomiss Northern Lights Tuuletar – U

3. Stabyhunters Akita von Dauwe – U

Veteranenklasse:

1. Lutske Grietje fan é âlde leane – U

Wetterhounen

Reuen

Jeugdklasse:

1. Wetterleger’s Hauke Fos – U

Teven

Open klasse:

1. Frolek Silke van ‘t Saskerland – U

Gebruikshondenklasse:

1. Jeppe – U