Disclaimer

De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een nest ligt uitsluitend bij de FHC*-teefeigenaar en kan niet worden overgedragen. De koop van een pup is een zelfstandige zaak tussen de teefeigenaar en de individuele pupkoper.

De vereniging danwel een vrijwilliger welke onder auspiciën van de vereniging een advies uitbrengt omtrent het nest en de keuze van de ouderdieren heeft geen andere dan een adviserende en informerende rol met inachtname van de vastgestelde gezondheids- en exterieureisen alsmede eventuele erfelijke tekortkomingen voor zover bekend ten tijde van het uitbrengen van het dekadvies.

De dek- of pupprijs dient tussen fokker, reu-eigenaar en/of pupkoper overeengekomen te worden. 

In geval van verschil van mening dienen betrokkenen in onderling overleg een oplossing te zoeken voor de ontstane problemen. In laatste instantie, wanneer beide partijen er echt niet uitkomen (dit uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur), kan bij een geschil tussen pupkoper en FHC-teefeigenaar een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij het bestuur. Het bestuur kan een verzoek daartoe zonder opgave van redenen weigeren.

*FHC = Friese Hounen Club